Algemene voorwaarden Workshop, oefendag, Happy Detection Day

 • Met uw aankoop van een ticket in de Webshop accepteert u de voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door Dogsunderstood en/of partners eenzijdig beëindigen van deelname zonder restitutie van het deelname geld.
 • U stelt zichzelf, vooraf of ter plaatse, op de hoogte – en neemt kennis van de huisregels die gelden op de locatie van de Workshop, oefendag of Happy Detection Day.
 • U zorgt zelf voor een normale halsband of een passend tuig, een voor het evenement geschikte lijn, voldoende beloningsvoer, een speeltje, passende kleding voor uzelf en een goed humeur.
  Let op! Slip-ketting, pennen-band, flex-lijn en piepspeelgoed worden niet toegestaan.
 • U heeft de hond voorafgaand aan de Workshop, oefendag of Happy Detection Day uitgelaten. Ongelukjes in het oefengebied en de weg van en naar het oefengebied dient u zelf op te ruimen, u zorgt zelf voor poep-zakjes.
 • Honden moeten de entingen gehad hebben die voor hun leeftijd gelden, inclusief kennelhoest. Alle entingen dienen tijdig te zijn herhaald. Honden die via Titer-bepalingen worden geënt zijn welkom.
 • In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond, dient vooraf telefonisch overleg te plegen met uw instructeur (kennelhoest, soms diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden). Zieke of geblesseerde honden worden niet toegelaten tot de training. Loopse teven graag van te voren melden bij uw instructeur in verband met de volgorde van deelname.
 • Uw gezinsleden of andere toeschouwers zijn welkom. Zij dienen wel de instructies van de instructeur op te volgen om negatieve gevolgen te voorkomen bij de honden.
 • Wij gaan uit van respect voor mens en dier. Indien u meent uw hond lichamelijke correcties te moeten geven (slaan, schoppen), of fysieke correcties, kan de instructeur u de toegang tot de training ontzeggen.
 • Bij extreme weersomstandigheden kunnen Dogsunderstood en partners besluiten de Workshop, oefendag of Happy Detection Day te annuleren.
 • Indien door ziekte of overmacht van de instructeur de Workshop, oefendag of Happy Detection Day uitvalt, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 • De honden blijven aangelijnd indien deze niet aan het zoeken/werk zijn.
 • Spelen met andere honden gebeurt niet, niet aan de lijn en niet op de oefen locatie / omgeving of in de directe omgeving daarvan.
 • De eigenaar van de hond dient WA-verzekerd te zijn.
 • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar, tenzij anders met de instructeur is afgesproken.
 • U bent op tijd aanwezig, minimaal 10 minuten voor de Workshop, oefendag of Happy Detection Day. Indien u verhinderd bent meldt u dit bij uw instructeur 24 uur van tevoren.
 • De Workshop, oefendag of Happy Detection Day mag door meerdere personen met dezelfde hond gelopen worden, mits deze personen op de hoogte zijn van de inhoud van Workshop, oefendag of Happy Detection Day.
 • Indien u rookt, doet u dit buiten of op de aangegeven plek (huisregel locatie) en ruimt u eventuele sigarettenresten zelf op.
 • Mobiele telefoons staan tijdens de Workshop, oefendag of Happy Detection Day op stil of uitgeschakeld, indien u bereikbaar moet zijn dan geeft u dit aan bij uw instructeur.
 • De door de deelnemer of toeschouwers gemaakte videobeelden zijn uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer of toeschouwer en mogen niet zonder toestemming van Dogsunderstood en/of partners op enigerlei wijze worden gepubliceerd op geen enkel sociaal media platform.
 • Op de locatie houdt u zich aan de ter plekke geldende regels.
 • Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw bevestiging vanuit de webshop.
 • Het bedrag voor deelname dient u voorafgaand aan de Workshop, oefendag of Happy Detection Day te voldoen.
 • Restitutie van het bedrag voor deelname is niet mogelijk.
 • Deelname aan de Workshop, oefendag of Happy Detection Day geschiedt op eigen risico.
 • De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond.
 • Voor toegebrachte schade door hond en/of deelnemer en/of bij de deelnemer behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, roerende- en onroerende zaken zijn Dogsunderstood en partners op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • Dogsunderstood en partners zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van letsel aan de hond van de deelnemer, de deelnemer zelf dan wel aan de bij de deelnemer behorende personen, opgelopen tijdens een les.
 • Dogsunderstood en partners zijn behoudens opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen of letsels op de oefen locatie.
 • Schade kan nimmer worden verhaald op Dogsunderstood, partners of een ingehuurde instructeur.
 • Heeft u klachten betreffende de Workshop, oefendag of Happy Detection Day, dan kunt u deze schriftelijk indienen via info@dogsunderstood.nl  U ontvangt dan binnen 72 uur een reactie en/of oplossing hierover.
 • Indien de hond van de deelnemer agressie vertoont naar mensen of andere honden, of dit in het verleden al eens heeft laten zien, dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur voordat er aan een activiteit deelgenomen kan worden.
 • Dogsunderstood en partners behouden zich het recht voor om deelname om voor hen moverende redenen te beëindigen en of te weigeren.
 • Deze voorwaarden gaan in op 1 januari 2016. Voor vragen kunt u zich richten tot K. Speet-Boulengier, eigenaresse Dogsunderstood Telefoon: 0624500426 Website: dogsunderstood.nl  KVKnr: 63755408.
 • Door aankoop van een ticket voor een Workshop, oefendag of Happy Detection Day gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Logo Dogs Understood Regis