Algemene voorwaarden Speurlessen

 • Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door Dogsunderstood eenzijdig beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.
 • U zorgt zelf voor een normale halsband of een passend tuig, een riem met een minimale lengte van 1.70 meter, lange lijn van minimaal 10 meter voor het speuren, voldoende beloningsvoer, een speeltje, passende kleding voor uzelf en een goed humeur.
  Let op! Slipketting, pennenband, flex-lijn en piepspeelgoed worden niet toegestaan.
 • U heeft de hond voorafgaand aan de cursus uitgelaten. Ongelukjes in het opleidingsgebied en de weg van en naar het opleidingsgebied dient u zelf op te ruimen, u zorgt zelf voor poepzakjes.
 • Honden moeten de entingen gehad hebben die voor hun leeftijd gelden, inclusief kennelhoest. Alle entingen dienen tijdig te zijn herhaald. Honden die via titerbepalingen worden geënt zijn welkom.
 • In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond, dient vooraf telefonisch overleg te plegen met uw instructeur (kennelhoest, soms diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden). Zieke of geblesseerde honden worden niet toegelaten tot de training. Loopse teven graag van te voren melden bij uw instructeur ivm de volgorde van sporen of werken.
 • Uw gezinsleden of andere toeschouwers zijn welkom. Zij dienen wel de instructies van de instructeur op te volgen om negatieve gevolgen te voorkomen bij de honden.
 • Wij gaan uit van respect voor mens en dier. Indien u meent uw hond lichamelijke correcties te moeten geven (slaan, schoppen), of fysieke correcties, kan de instructeur u de toegang tot de training ontzeggen.
 • Bij extreme weersomstandigheden kan Dogsunderstood besluiten de les te annuleren.
 • Indien door ziekte of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 • De honden blijven aangelijnd.
 • Spelen met andere honden gebeurt niet aan de lijn en niet op ons trainingsveld/omgeving.
 • De eigenaar van de hond dient WA-verzekerd te zijn.
 • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar, tenzij anders met de instructeur is afgesproken.
 • U bent op tijd aanwezig, minimaal 10 minuten voor de les. Indien u verhinderd bent meldt u dit bij uw instructeur 24 uur van tevoren.
 • De cursus mag door meerdere personen met dezelfde hond gelopen worden, mits deze personen op de hoogte zijn van de inhoud van voorgaande lessen.
 • Indien u rookt, ruimt u eventuele sigarettenresten zelf op.
 • Mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld.
 • Op locatie houdt u zich aan de ter plekke geldende regels.
 • Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw inschrijfformulier.
 • Het cursusgeld dient u voorafgaand aan de 1e les te voldoen.
 • Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
 • Inhalen van lessen door ziekte van de geleider of de hond is mogelijk en geschiedt altijd in overleg met de instructeur.
 • Deelname aan de cursussen of privéles geschiedt op eigen risico.
 • De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Door toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Dogsunderstood op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • Dogsunderstood is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les.
 • Dogsunderstood is behoudens opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc. op de opleidingslocatie.
 • Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Dogsunderstood en/of KGC-D.
 • Heeft u klachten betreffende de lessen bij Dogsunderstood, dan kunt u deze schriftelijk indienen via info@dogsunderstood.nl  U ontvangt dan binnen 72 uur een reactie en/of oplossing hierover.
 • Indien de hond van de cursist agressie vertoont naar mensen of andere honden, of dit in het verleden al eens heeft laten zien, dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur voordat er aan een activiteit deelgenomen kan worden.
 • Dogsunderstood behoudt zich het recht voor om begeleiding om voor haar moverende redenen te beëindigen en of te weigeren.
 • Eventuele prijswijzigingen gaan in per de eerste van de maand januari en/of juli.
 • Deze voorwaarden gaan in op 1 januari 2016. Bij vragen kunt u zich richten tot K. Speet-Boulengier, eigenaresse Dogsunderstood Telefoon:0624500426 Website: dogsunderstood.nl  KVKnr: 63755408
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden via het aan u toegezonden inschrijfformulier, verplicht de cursist zich het cursusgeld te voldoen.
 • Het verschuldigde cursusgeld dient voor aanvang van de 1e les overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL75 INGB 0006866561 tnv Dogsunderstood te Almere of op de eerste les contant te worden voldaan.
 • Bij aanschaf van een strippenkaart moet het volledige bedrag van te voren worden voldaan.
 • Bij afzegging binnen 24 uur wordt de les doorberekend. Bij afzeggen meer dan 24 van te voren wordt er in overleg met Dogsunderstood een andere datum en tijd afgesproken om de (speur) les in te halen. Detectiewerk lessen kunnen evt in overleg worden ingehaald.
 • Annulering van het cursusgeld is niet mogelijk tenzij wij tijdig een kandidaat van de reservelijst de vrijgekomen plaats kunnen laten innemen, dit geldt uitdrukkelijk voor workshops, lezeingen en andere aktiviteiten welke niet binnen de lesprogramma’s vallen.

 

Logo Dogs Understood Regis